VÚDDS Kostomlaty

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Aktuality

 

  V Kostomlatech p./Mil.   dne 10.4.2019

Oznamuji dle § 24 zákona č.561/2004, že ve dnech 13.5. - 17.5.2019  (celkem 5 dnů), vyhlašuji volno z organizačních důvodů - 5 volných dnů ve školním roce 2018/2019 - modernizace kotelny - modernizace EPS - výměna plynových kotlů a tím odstávka teplé vody, topení a kuchyně. Většina dětí bude trávit prodloužený pobyt mimo zařízení - u svých zákonných zástupců, ostatní děti pobyt mimo zařízení (v rámci výchovy) na turistickém pobytu. Eva Karbanová

                           

Vzdálený přístup pro děti a zákonné zástupce k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání naleznete na www.iskola.cz. V případě ztráty přihlašovacích údajů prosím kontaktujte: vudds.dlouhy@volny.cz, tel.: 417871036.

 

Střední škola

Kostomlaty pod Milešovkou

Požárnická 168

 

V Kostomlatech pod Milešovkou dne 24. dubna 2019

 

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do střední školy pro školní rok 2019/2020

 

 

65-51-E/02 Práce ve stravování - přijati žáci s kódy 1PVS,2PVS,3PVS,4PVS,5PVS

69-54-E/01 Provozní služby- přijati žáci s kódy 1PS,2PS,3PS

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pověřenec GDPR - kontakt - http://www.msmt.cz/ministerstvo/lubos-sychra

 

Informace o zpracování osobních údajů ve VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších závazných právních předpisů.

 

Údaje zpracovává ve školní matrice, vnitřním elektronickém informačním systému Foster, v osobních spisech dětí a v personální dokumentaci zaměstnanců.

Jedná se zejména o tyto údaje:

Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole a pobytu v zařízení; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání/výchovy; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění; údaje o mimořádném nadání; údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání/výchovy; datum ukončení vzdělávání/pobytu v zařízení.

 

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se obracet prostřednictvím

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem je Dr. Ing. Luboš Sychra                                              Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

tel: +420 234 814 303

e-mail: gdpr@msmt.cz

 

Výše vymezené údaje o dětech a žácích se dále předávají v souladu s výše uvedenými právními předpisy zejména:

,

 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz
Administrátor stránek: vudds.kostomlaty@volny.cz. Poslední aktualizace proběhla 24.4.2019