VÚDDS Kostomlaty

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Aktuality

 

Závěrečné zkoušky se budou konat v termínech 8.6. (písemná) a 15.6. (praktická).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední škola

 

Kostomlaty pod Milešovkou

 

Požárnická 168

 

 

 

V Kostomlatech pod Milešovkou dne 29. 4. 2020

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 

 

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do SŠ:

            

                                             VŠICHNI    UCHAZAČI     BYLI     PŘIJATI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                                                                      Mgr. Eva Karbanová v. r.

 

                                                                                                                ředitelka

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ:


na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - onemocnění COVID-19 - nebude v naší ZŠ a SŠ probíhat výuka od 11.3.2020 až do odvolání mimořádného opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví.                           

Dětem budou prostřednictvím www.iskola.cz - uloženy domácí úkoly a učivo - spuštěno od 16.3.2020. Pokud někdo ztratit přístup, prosím kontaktujte p. Dlouhého.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vzdálený přístup pro děti a zákonné zástupce k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání naleznete na www.iskola.cz. V případě ztráty přihlašovacích údajů prosím kontaktujte: vudds.dlouhy@volny.cz, tel.: 417871036. 

 

 

 

pověřenec GDPR - kontakt - http://www.msmt.cz/ministerstvo/lubos-sychra

 

Informace o zpracování osobních údajů ve VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších závazných právních předpisů.

 

Údaje zpracovává ve školní matrice, vnitřním elektronickém informačním systému Foster, v osobních spisech dětí a v personální dokumentaci zaměstnanců.

Jedná se zejména o tyto údaje:

Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole a pobytu v zařízení; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání/výchovy; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění; údaje o mimořádném nadání; údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání/výchovy; datum ukončení vzdělávání/pobytu v zařízení.

 

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se obracet prostřednictvím

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem je Dr. Ing. Luboš Sychra                                              Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

tel: +420 234 814 303

e-mail: gdpr@msmt.cz

 

Výše vymezené údaje o dětech a žácích se dále předávají v souladu s výše uvedenými právními předpisy zejména:

,

 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz
Administrátor stránek: vudds.kostomlaty@volny.cz. Poslední aktualizace proběhla 15.3.2021