VÚDDS Kostomlaty

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Aktuality

 

 

                           Výchovný ústav, dětský domov se školou,

                     základní škola, střední škola a školní jídelna,

                           Kostomlaty pod Milešovkou,                           

                                                                  Požárnická 168   

                                                                         417  54

                                                                                                                                       Fax:  417 871 045

Tel:   417 871 036  - ústředna             

                                              

www.vuddskostomlaty.wz.cz                                                       E-mail: vudds.dlouhy@volny.cz.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019

 

Střední škola Kostomlaty pod Milešovkou

  

Obor vzdělání 65-51-E/02 Práce ve stravování

 

Pořadí

Kód uchazeče

Rozhodnutí

1.

022018PVS

Přijat

2.

052018PVS

Přijat

3.

062018PVS

Přijat

4.

032018PVS

Přijat

5.

012018PVS

Přijat

6.

082018PVS

Přijat

7.

072018PVS

Přijat

8.

042018PVS

Přijat

 

 

Obor vzdělání 69-54-E/01 Provozní služby

 

Pořadí

Kód uchazeče

Rozhodnutí

1.

012018PS

Přijat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

 

V Kostomlatech pod Milešovkou 26. dubna 2018

 

     

 

                                                                                         ………………………………

Mgr. Eva Karbanová v. r., ředitelka

 

 

 


Vzdálený přístup pro děti a zákonné zástupce k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání naleznete na www.iskola.cz. V případě ztráty přihlašovacích údajů prosím kontaktujte: vudds.dlouhy@volny.cz, tel.: 417871036.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

pověřenec GDPR - kontakt - http://www.msmt.cz/ministerstvo/lubos-sychra

 

 

Informace o zpracování osobních údajů ve VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou

 

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších závazných právních předpisů.

 

 

 

Údaje zpracovává ve školní matrice, vnitřním elektronickém informačním systému Foster, v osobních spisech dětí a v personální dokumentaci zaměstnanců.

 

Jedná se zejména o tyto údaje:

 

Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole a pobytu v zařízení; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání/výchovy; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění; údaje o mimořádném nadání; údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání/výchovy; datum ukončení vzdělávání/pobytu v zařízení.

 

 

 

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se obracet prostřednictvím

 

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Jmenovaným pověřencem je Dr. Ing. Luboš Sychra, Oddělení bezpečnostního ředitele Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

 

Korespondenční adresa: Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 12 Praha 1

 

tel: +420 234 814 303

 

e-mail: lubos.sychra@msmt.cz; gdpr@msmt.cz

 

www.msmt.cz

 

Výše vymezené údaje o dětech a žácích se dále předávají v souladu s výše uvedenými právními předpisy zejména:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz
Administrátor stránek: vudds.kostomlaty@volny.cz. Poslední aktualizace proběhla 16.5.2018