VÚDDS Kostomlaty

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Aktuality

 

 

                           

Vzdálený přístup pro děti a zákonné zástupce k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání naleznete na www.iskola.cz. V případě ztráty přihlašovacích údajů prosím kontaktujte: vudds.dlouhy@volny.cz, tel.: 417871036.

 

Střední škola

Kostomlaty pod Milešovkou

Požárnická 168

 

V Kostomlatech pod Milešovkou dne 3. ledna 2019

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

 

Ředitelka Střední školy Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání:

 

 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč ředitelce střední školy v 1. kole přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2019.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

 

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení 

 

  1. Přijímací zkoušky se nekonají.
  2. Rozhodující kritérium pro přijetí uchazeče je jeho umístění do VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou a jeho hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
  3. Zájem o zvolený obor.
  4. Souhlasné vyjádření lékaře na přihlášce ke vzdělávání.
  5. Zohledněn bude rovněž počet míst v ročníku, v závislosti na nejvyšším povoleném počtu žáků střední školy a daného oboru vzdělání. Minimální předpokládaný počet přijatých uchazečů je 8 pro každý obor vzdělání.

 

V termínu od 23. 4. 2019 do 30. 4. 2019 bude na www.vuddskostomlaty.cz zveřejněn seznam registračních čísel přijatých uchazečů. Ten bude zároveň v písemné formě vyvěšen na veřejně přístupném místě v zařízení. Rozeslána budou rovněž rozhodnutí nepřijatým uchazečům, resp. jejich zákonným zástupcům.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Eva Karbanová v. r.

                                                                                               ředitelka

 

------------------------------------------------------------------------------

pověřenec GDPR - kontakt - http://www.msmt.cz/ministerstvo/lubos-sychra

 

Informace o zpracování osobních údajů ve VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších závazných právních předpisů.

 

Údaje zpracovává ve školní matrice, vnitřním elektronickém informačním systému Foster, v osobních spisech dětí a v personální dokumentaci zaměstnanců.

Jedná se zejména o tyto údaje:

Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole a pobytu v zařízení; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání/výchovy; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění; údaje o mimořádném nadání; údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání/výchovy; datum ukončení vzdělávání/pobytu v zařízení.

 

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se obracet prostřednictvím

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem je Dr. Ing. Luboš Sychra                                              Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

tel: +420 234 814 303

e-mail: gdpr@msmt.cz

 

Výše vymezené údaje o dětech a žácích se dále předávají v souladu s výše uvedenými právními předpisy zejména:

,

 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz
Administrátor stránek: vudds.kostomlaty@volny.cz. Poslední aktualizace proběhla 6.2.2019