VÚDDS Kostomlaty

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Přijímací řízení na SŠ

 

                            Výchovný ústav, dětský domov se školou,

                     základní škola, střední škola a školní jídelna,

                           Kostomlaty pod Milešovkou,                           

                                                                  Požárnická 168   

                                                                         417  54

                                                                                                                                       Fax:  417 871 045

Tel:   417 871 036  - ústředna             

           www.vuddskostomlaty.wz.cz                                                       E-mail: vudds.dlouhy@volny.cz.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019

Střední škola Kostomlaty pod Milešovkou

 

 

 

Obor vzdělání 65-51-E/02 Práce ve stravování

 

Pořadí

Kód uchazeče

Rozhodnutí

1.

022018PVS

Přijat

2.

052018PVS

Přijat

3.

062018PVS

Přijat

4.

032018PVS

Přijat

5.

012018PVS

Přijat

6.

082018PVS

Přijat

7.

072018PVS

Přijat

8.

042018PVS

Přijat

 

 

 

Obor vzdělání 69-54-E/01 Provozní služby

 

Pořadí

Kód uchazeče

Rozhodnutí

1.

012018PS

Přijat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

 

     V Kostomlatech pod Milešovkou 26. dubna 2018

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………

Mgr. Eva Karbanová v. r., ředitelka

 

 

 


Střední škola

Kostomlaty pod Milešovkou

Požárnická 168

 

V Kostomlatech pod Milešovkou dne 26. dubna 2018

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 – 2. kolo

 

Ředitelka Střední školy Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání:

 

 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč ředitelce střední školy v 2. kole přijímacího řízení do 28. srpna 2018.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

 

Jednotná kritéria 2. kola přijímacího řízení 

 

  1. Přijímací zkoušky se nekonají.
  2. Rozhodující kritérium pro přijetí uchazeče je jeho umístění do VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou a jeho hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
  3. Zájem o zvolený obor.
  4. Souhlasné vyjádření lékaře na přihlášce ke vzdělávání.
  5. Zohledněn bude rovněž počet míst v ročníku, v závislosti na nejvyšším povoleném počtu žáků střední školy a daného oboru vzdělání. Minimální předpokládaný počet přijatých uchazečů ve 2 kole je 4 pro každý obor vzdělání.

 

V termínu od 30. 8. do 5. 9. 2018 bude na www.vuddskostomlaty.cz zveřejněn seznam registračních čísel přijatých uchazečů. Ten bude zároveň v písemné formě vyvěšen na veřejně přístupném místě v zařízení. Rozeslána budou rovněž rozhodnutí nepřijatým uchazečům, resp. jejich zákonným zástupcům.

 

 

                                                                                   Mgr. Eva Karbanová v. r.

                                                                                              ředitelka

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz
Administrátor stránek: vudds.kostomlaty@volny.cz. Poslední aktualizace proběhla 16.5.2018