VÚDDS Kostomlaty

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Úvod
Víkendy - prázdniny:
tel.: 734 446 744

 

 

Charakteristika a struktura zařízení

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168
Požárnická 168 Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
Telefon: 417 871 089
Email: karbanova@vuddskostomlaty.cz, kostomlaty@vuddskostomlaty.cz
Web: www.vuddskostomlaty.cz

ID datové schránky: 7sf8kma

Zařízení má identifikační číslo: 61515442
Identifikátor právnické osoby: 600 029 441
Zařízení je zřízeno MŠMT Praha. Ve své činnosti se řídí platnými právními předpisy a předpisy MŠMT.

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Základní škola - kapacita 37 žáků
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: ŠVP
79-01-C/01 Základní škola

Střední škola - kapacita 30 žáků
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:Požárnická 168, Kostomlaty pod MilešovkouObory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: ŠVP
RVP 65-51-E/02 Práce ve stravování kapacita 30
RVP 69-54-E/01 Provozní služby kapacita 30

Dětský domov se školou - kapacita 32 lůžek
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

Výchovný ústav - kapacita 16 lůžek
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

Školní jídelna - kapacita 80 stravovaných
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů MŠMT -

Mgr. Dagmar Součková Mikolášková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 105

E-mail: gdpr@msmt.cz

Resortní interní protikorupční program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete na http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-proti-korupci/resortni-interni-protikorupcni-program-msmt

 

Informace o zpracování osobních údajů ve VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou

VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších závazných právních předpisů.

 

Údaje zpracovává ve školní matrice, vnitřním elektronickém informačním systému Foster, v osobních spisech dětí a v personální dokumentaci zaměstnanců.

Jedná se zejména o tyto údaje:

Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole a pobytu v zařízení; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání/výchovy; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění; údaje o mimořádném nadání; údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání/výchovy; datum ukončení vzdělávání/pobytu v zařízení.

 

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se obracet prostřednictvím

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.              

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchov    

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Dagmar Součková Mikolášková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 105

E-mail: gdpr@msmt.cz

     Výše vymezené údaje o dětech a žácích se dále předávají v souladu s výše uvedenými právními předpisy zejména:

 

 

 

 

……………………………………….

         Mgr. Eva Karbanová

                  Ředitelka

 

V Kostomlatech pod Milešovkou 4.1.2023

,

 

 

 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz
Administrátor stránek: vudds.kostomlaty@volny.cz. Poslední aktualizace proběhla 8.4.2024