VÚDDS Kostomlaty

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Úvod

Charakteristika a struktura zařízení

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168
Požárnická 168 Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
Telefon: 417 871 089
Email: vudds.karbanova@volny.cz, vudds.kostomlaty@volny.cz
Web: www.vuddskostomlaty.cz

ID datové schránky: 7sf8kma

Zařízení má identifikační číslo: 61515442
Identifikátor právnické osoby: 600 029 441
Zařízení je zřízeno MŠMT Praha. Ve své činnosti se řídí platnými právními předpisy a předpisy MŠMT.

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Základní škola - kapacita 10 žáků
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy (RVP ZV a RVP ZV - LMP):
79-01-C/01 Základní škola

Střední škola - kapacita 48 žáků
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:Požárnická 168, Kostomlaty pod MilešovkouObory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: ŠVP od 1. 9. 2010
RVP 65-51-E/02 Práce ve stravování kapacita 32
RVP 69-54-E/01 Provozní služby kapacita 32

Dětský domov se školou - kapacita 8 lůžek
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

Výchovný ústav - kapacita 40 lůžek
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

Školní jídelna - kapacita 80 stravovaných
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou

 

Resortní interní protikorupční program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete na http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-proti-korupci/resortni-interni-protikorupcni-program-msmt

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na ŠKOLNÍ ROK 2016/2017-2017/2018

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna,  Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Charakteristika zařízení:

Výchovný ústav a dětský domov se školou jsou školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zajišťující nezletilé osobě (v našem případě děvčat) výchovnou péči v zájmu jejího zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání. Základní úlohou pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců zařízení je plnění výchovných, vzdělávacích a sociálních cílů. Ty jsou blíže specifikovány v ŠVP našeho zařízení. Jsme tedy speciální zařízení zabývající se spíše sekundární a terciární prevencí sociálně patologických jevů (dále jen SPJ).

Vzhledem k charakteru a sociální minulosti zde umístěných dívek nelze vždy hovořit o působení v oblasti primární prevence. O primární prevenci můžeme mluvit pouze u oblastí sociálně patologických jevů, které se dětí ještě netýkají. To je u každého jednotlivce individuální a je nutné k této problematice tak přistupovat. Zatíženost sociálně patologickými jevy zjistíme využitím diagnostických metod jako je rozhovor, pozorování, dotazník a z anamnestických údajů o dítěti.

Děti tedy seznamujeme plošně se všemi riziky nepřizpůsobivého chování, s jejich následky a možnými nápravnými kroky. Individuálně pak řešíme reedukaci a resocializaci děvčat využitím různých forem práce. Zde je kladen důraz na důslednost a společný jednotný postup všech složek zařízení. Jedná se tedy o výchovné a vzdělávací působení školy při výuce a stejné výchovné působení ve výchově probíhající v odpolední části dne, o víkendech a prázdninách.

Cíle preventivního programu:

Dlouhodobé cíle: Jsou součástí školního vzdělávacího plánu a jedná se o resocializaci a reedukaci děvčat využitím různých forem práce a působením na děti především v oblasti výchovy. S tímto působením koresponduje i výchovné působení při výuce ve škole, která je součástí zařízení. V zařízení tohoto typu mají tedy všichni pracovníci stejné výchovné cíle vedoucí k nápravě a ke zmírnění následků zaviněných poruchou chování nebo nepřizpůsobivým jednáním děvčat. Ti zde mají možnost nejen dokončit povinnou školní docházku, ale mohou pokračovat v dalším studiu ve vybraných učebních oborech. Tak zvyšujeme možnost jejich začlenění a uplatnění ve společnosti. Uplatněním se na trhu práce může dojít ke zlepšení jejich celkové životní situace a k naplnění jednoho z cílů resocializace.

Krátkodobé cíle: tyto cíle vycházejí z aktuálních potřeb zařízení.

1) Funkce školního metodika prevence (dále jen ŠMP) a výchovného poradce (dále jen VP) je vytvořen prostor pro komunikaci vedoucí k řešení aktuálních problémů. Tomu má také napomoci vypracování Minimálního preventivního programu (dále jen MPP). Prioritou je přesné a včasné řešení výchovných a vzdělávacích problémů. Jde o sdělování na úrovni učitel – učitel, učitelé (vychovatelé) – VP a ŠMP, učitel - vychovatel a vychovatel - vychovatel. Samozřejmostí je pak komunikace týkající se řešení výchovných problémů směrem k nadřízeným pracovníkům. Je vytvořen funkční poradenský tým - podle metodických pokynů MŠMT. Součástí tohoto týmu je psycholog, etoped, ŠMP, VP a vedení výchovy. Vše zastřešuje ředitelka zařízení.

 

2) Uplatnit rozvoj klíčových kompetencí uváděných v ŠVP. Jedná se tedy o kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské a kompetence k řešení problémů. Ty rozvíjíme v rámci jednotlivých předmětů, ale také pomocí začleňování průřezových témat osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální výchova.

V následujícím období budeme pokračovat začleňováním prvků nadstavbové části MPP. Jedná se o pořádání volnočasových aktivit (včetně společných akcí s chlapce z VÚ Boletice), společných výjezdů.

3) Dalším cílem je práce pracovníků zařízení s metodickými materiály MŠMT k prevenci rizikového chování mezi žáky škol a školských zařízení.

Tento pokyn je přístupný u vedoucích pracovníků a u ŠMP.

4) Pro zlepšování výsledků výchovného působení a v rámci zvyšování důvěry dětí k pracovníkům, slouží schránka důvěry umístěná na chodbě dole v přízemí, směrnice k šetření stížností ze strany dětí. Podněty, stížnosti a návrhy děvčat se pravidelně řeší a přispívají tak k získávání zpětné vazby, ale i k odhalování SPJ. Jedná se tedy o vytváření pozitivního klimatu v zařízení. Analyzujeme MPP v průběhu celého roku, podle denní problematiky u jednotlivých dětí.

Konkrétní témata týkající se sociálně patologických jevů:

Tato témata budou zařazována do předmětů Rodinná výchova, Občanská výchova, Přírodopis, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Český jazyk podle uvážení pedagogů a momentální situace.

Téma může být zařazeno podle potřeby vícekrát a může být využito i v projektové výuce. Jedná se o co nejčastější připomínání problematiky SPJ (rizikového chování) a o co největší zapojení žáků při řešení daných témat. Lze zde využít prvky zážitkové pedagogiky a u děvčat s mentálním handicapem je nutné užít praktických a prožitkových forem výuky.

Cílem je, aby si děvčata uvědomila důsledky nevhodného, protispolečenského jednání, navrhla možná řešení s výhledem do budoucna a uměla jednat v krizových situacích. V oblasti mimoškolní činnosti pak mohou být využity i jiné metody práce s dívkami založené na konkrétních prožitcích. Při sportovních aktivitách se zaměříme na dodržování pravidel, na kooperaci, ale i na zažití pocitů úspěchu dítěte. To vše vede k rozvoji osobnosti a k možné nápravě.

Témata zařazovaná do výuky a výchovného procesu

 1. Agresivita a šikana, násilné jevy
 1. Delikvence a kriminalita
 1. Sexuální výchova, prostituce, sexuálně přenosné nemoci - AIDS, žloutenka
 1. Alkoholismus
 1. Drogy, toxikomanie  (abúzus léků)                    
 1. Nikotinismus, kouření
 1. Bezpečný internet, ochrana informací, práce s formuláři
 1. Gamblerství, závislosti na mobilních komunikačních prostředcích, na PC a TV
 1. Xenofobie, rasismus, intolerance
 1. Zdravý životní styl
 1. Záškoláctví, povinnosti a práva dítěte
 1. Vandalismus, soukromé vlastnictví
 1. Týrání a zneužívání dětí, domácí násilí,
 1. Komerční sexuální zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže
 1. Morálka, práva a povinnosti, osobní bezpečí
 1. Rodina – bezpečné místo, základy komunikace v rodině
 1. Komunikace v mezilidských vztazích - snášenlivost, tolerance, přizpůsobivost, city, vztahy
 1. Hygiena - základní návyky, režim dne
 1. Práce, volný čas a jeho organizace
 1. Právní vědomí
 1. Chování v ohrožení - povodeň, požár, nehoda, první pomoc aj.

Volnočasové aktivity

Tyto aktivity jsou součástí výchovných plánů jednotlivých skupin výchovy a přizpůsobují se aktuální situaci. Jsou zde zařazeny aktivity sportovní v areálu i mimo a dále hudební, výtvarné a pracovní. Děvčata se účastní soutěží na různých úrovních. Dále se v procesu výchovy učí sebeobsluze, hygienickým a pracovním návykům.

Celkově je tedy prevence zaměřena na rozvoj sociálních dovedností, které pomáhají dětem orientovat se v sociálních vztazích, vedou je k zodpovědnosti za své jednání. Dále je vedeme k posilování komunikačních dovedností, ke schopnosti řešit problémy a krizové situace, zvládat kritiku, neúspěch a stres. Prací s dětmi vytváříme pocit důvěry a pozitivní klima ve skupině.

Toto vše můžeme využít k diagnostice problémů ve skupině, můžeme se zaměřit na konkrétní problém nebo na konkrétní dítě. Odhalováním prvků a projevů asociálního nebo antisociálního chování předcházíme vzniku šikany. Cílem je tedy zvyšování příznivého klimatu v zařízení a tím získávání lepších výsledků v procesu resocializace.

 

 

                                                                          Mgr. Eva Karbanová

                                                                                    ředitelka

 

 

 

 

 

Plán práce metodika primární prevence na školní rok 2017/2018

 

Těžiště práce metodika prevence:
Smyslem práce metodika prevence je rada a odborná pomoc dětem, kteří zápolí s potížemi spojenými s užíváním alkoholu, omamných a psychotropních látek nebo s gamblerstvím. Samozřejmostí je také pomoc rodičům takových dětí a ochrana ostatních žáků školy před negativními dopady, které by tyto sociálně patologické jevy ve škole mohly způsobovat.
Funkce metodika prevence je zřizována podle §2, pís. c) vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona (Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona, zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami)

Minimální preventivní program ve školním roce 2016/2017 vychází z Metodického pokynu MŠMT č.j. 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů, z pokynů zřizovatele, ze závěrů seminářů  a porad pro metodiky prevence pořádaných PPP, dále z plánu práce školy pro daný školní rok, ze spolupráce s okresním metodikem prevence, občanskými sdruženími a s PPP.

Škola má vypracován komplexní dvouletý preventivní program. Názory, náměty a připomínky žáků i učitelů slouží k dalšímu zdokonalování programu primární prevence na naší škole.

Ve školním roce činnost školy směřuje do těchto oblastí:

Adaptační cvičení sociálních schopností (schopnosti komunikovat, diskutovat, pracovat v týmu apod.). Žáci jsou seznámeni s primární prevencí na škole. Žákům jsou sděleny informace o formách učení /úskalí přechodu ze ZŠ na SŠ/, seznamují se s doporučeným režimem dne a s nutností sportovních aktivit v životě mladého člověka. 

je zaměřena na všechny žáky školy a při výběru témat se přihlíží k zájmům žáků jednotlivých ročníků. Přednášky jsou vybrány dle aktuální nabídky spolupracujících organizací, zejména z oblastí „Člověk v krizi“

- propojení s vyučujícími v ostatních předmětech i třídními učiteli /třídnické hodiny/, je zavedena Schránka důvěry (systém anonymních dotazů) -  pomáhá dětem vyřešit některé složité životní problémy (metodik prevence, výchovný poradce, vedení školy, třídní učitel, vychovatel, etoped, psycholog, asisten pedagoga apod.).
Při naplňování Minimálního preventivního programu metodik prevence spolupracuje s PPP, SPC. Žákům je k dispozici v čase dle individuální domluvy. Složitější problémy jsou řešeny ve spolupráci se specializovanými pracovišti.

 

 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou - idatabaze.czDětské domovy - idatabaze.cz
Administrátor stránek: vudds.kostomlaty@volny.cz. Poslední aktualizace proběhla 16.5.2018